Šioje „Ad Gloriam“ (toliau – „Bendrovė“) privatumo politikoje (toliau – „Politika“) apibrėžiamas duomenų apie Jus (įskaitant asmens duomenis) tvarkymas: rinkimas, naudojimas, dalijimasis, saugojimas ir kt. Mes sąžiningai ir teisėtai tvarkome Jūsų duomenis, naudodami technines ir organizacines saugumo priemones bei vadovaudamiesi BDAR, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais. 

Siekiame užtikrinti, kad mūsų paslaugų vartotojai, interneto svetainės lankytojai ir kiti asmenys, kurių asmens duomenis tvarkome, visiškai pasitikėtų mūsų paslaugomis ir būtų skaidriai informuoti apie tai, kaip mes tvarkome jų duomenis. Šioje Politikoje rasite informaciją apie tai, kaip renkame ir naudojame (arba pageidaujame rinkti ir naudoti) Jūsų asmens duomenis. 

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Politiką, nes Jums lankantis mūsų interneto svetainėje ir naudojantis mūsų paslaugomis ši Politika bus tiesiogiai taikoma, renkant, tvarkant, ir Politikoje numatytais atvejais perduodant Jūsų asmens duomenis duomenų gavėjams. 

Ši Politika sudaryta, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos, tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.

Kas mes esame?

Mes esame MB „Ad Gloriam“, į. k. 125561145, buveinės adresas Verkių g. 29A, Vilnius, el. paštas adgloriam@adgloriam.lt, tel. Nr. +370 659 23 050, interneto svetainė www.adgloriam.lt 

Pagrindinė veikla – vertimo paslaugos. 

Kokius Jūsų asmens duomenimis tvarkome?

Tai bet kokie duomenys apie Jus, kaip fizinį asmenį, kurio tapatybę žinome arba galime ją tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti.

Mūsų Politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos esame gavę iš Jūsų arba kitų asmenų, turėdami tam teisėtą pagrindą.

Visus mūsų tvarkomus asmens duomenis esame suskirstę į skirtingas kategorijas, atsižvelgiant į nustatytus asmens duomenų tvarkymo tikslus ir duomenų subjektų kategorijas (pateikta toliau).

Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto, kuris juos pateikia, kai svetainėje užpildo užklausos formą, atsiunčia savo gyvenimo aprašymą arba kitu būdu kreipiasi į Bendrovę; iš kliento veiklos, Bendrovės asmens duomenų tvarkytojų arba kitų išorinių, viešai prieinamų šaltinių. Duomenys gali būti generuojami, kai asmuo naudojasi paslaugomis (skambina telefonu, užpildo užklausos formą). Asmuo neprivalo pateikti asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos, pavyzdžiui, paslaugų pardavimas ir sąskaitų išrašymas, negalės būti suteikti, jei asmens duomenys nebus pateikti. 

Ši privatumo politika nėra laikoma Bendrovės susitarimu su Jumis dėl Jūsų duomenų tvarkymo. Šia Politika mes informuojame jus apie pagrindinius asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo principus. Papildoma informacija gali būti pateikta pirkimo–pardavimo, paslaugų ir kitose sutartyse. Duomenų subjektas, naudodamasis Bendrovės paslaugomis ir pirkdamas jas, pateikdamas savo duomenis, siųsdamas CV, pildydamas užklausos formą, tęsdamas naršymą svetainėje, patvirtina, kad susipažino su šia privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis. 

Subjektai, kuriems galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, yra aprašyti prie kiekvienos duomenų tvarkymo veiklos. 

Tam tikrais atvejais galime atskleisti Jūsų informaciją kitiems, nei nurodyti, subjektams:

  • norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teismo įpareigojimą pateikti duomenis);
  • norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
  • norėdami apsaugoti savo teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;
  • kitais atvejais, su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu.

Asmens duomenų tvarkymas, atliekant vykdytojų atranką

Jei kreipsitės į mus, siekdami dalyvauti vykdytojų (asmenų, teikiančių mums intelektines paslaugas: vertimą raštu ar žodžiu, redagavimą, maketavimą ir kt.) atrankoje, mes, kaip duomenų valdytojas, tvarkysime šiuos Jūsų, kaip kandidato (-ės), pateiktus asmens duomenis: vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, išsilavinimą ir darbo patirtį pagrindžiančius dokumentus, veiklos vykdymo teisėtumą įrodančius dokumentus bei kitus savanoriškai Jūsų pateiktus duomenis. Mes be jūsų asmeninio sutikimo neperduodame tretiesiems asmenims Jūsų, kaip kandidatų, asmens duomenų.

Jums teikiant duomenis per IT sistemą, šią sistemą prižiūri mūsų pasamdyti subrangovai. 

Tuo atveju, jei Lietuvos Respublikos teisės aktai numato papildomų apribojimų dėl to, kokia informacija apie kandidatus gali būti tvarkoma, Bendrovė užtikrina, kad būtų tvarkomi tik leidžiami tvarkyti Jūsų, kaip kandidato (-ės), asmens duomenys.

Vykdytojų pasitelkimas

Tuo atveju, jei nuspręsime pasitelkti Jus kaip vykdytoją teikti mums intelektines paslaugas: vertimą raštu ar žodžiu, redagavimą, maketavimą ir kitą, mes, norėdami sudaryti su jumis sutartį ir vykdyti ją, turėsime tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, lytį, gyvenamosios vietos adresą, banko sąskaitos numerį, individualios veiklos pažymos (ar kito dokumento, įrodančio teisę vykdyti tam tikrą veiklą) numerį, el. pašto adresą, profesinę patirtį, specializaciją, kitą vykdytojo savo noru pateiktą ir (arba) paslaugų užsakymui vykdyti būtiną tvarkyti informaciją.

Teisinių duomenų tvarkymo, pasitelkiant vykdytojus, pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas – tvarkymas, siekiant sudaryti ir įvykdyti su Jums sudaromą sutartį. Šiuo tikslu gautus Jūsų duomenis galime pateikti savo klientams tada, kai tai būtina paslaugoms suteikti. Kitiems tretiesiems asmenims Jūsų asmens duomenis pateiktume tik tada, kai tai nustatytų teisės aktai. 

Vertimo paslaugų teikimas

Jei Jūs kreipiatės į mus dėl vertimo paslaugų teikimo, mes šiuo tikslu tvarkome tokius Jūsų pateiktus asmens duomenis: vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, kitą Jūsų savo noru pateiktą informaciją.

Duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų ir neperduodame jų tretiesiems asmenims, tačiau galime juos pateikti asmenims, teikiantiems mums intelektines paslaugas: vertimą raštu ar žodžiu, redagavimą, maketavimą (paslaugos vykdytojams) arba kitas paslaugas. 

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas – tvarkymas, siekiant įvykdyti sutartį, kuri sudaroma užsakant mūsų paslaugas.

Asmens duomenų saugojimo tvarka ir terminai

Tvarkydami ir saugodami Jūsų asmens duomenis, mes taikome organizacines ir technines priemones, kurios užtikrintų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Primename, kad internetu perduodami duomenys nėra visiškai saugūs. Bendrovė negali garantuoti visiškos duomenų saugos, ji tik įsipareigoja imtis visų reikiamų veiksmų jai užtikrinti. 

Mes taikome skirtingus asmens duomenų saugojimo terminus, priklausomai nuo tikslo, kuriuo remiantis tvarkomi konkretūs Jūsų asmens duomenys. 

Mes taikome šiuos asmens duomenų saugojimo terminus:

Nr.Asmens duomenų tvarkymo tikslasSaugojimo terminas
1.Vykdytojų atrankaIki atrankos pabaigos
2.Vykdytojų pasitelkimas4 metai nuo paskutinio vykdytojo pasitelkimo
3.Vertimo paslaugų teikimas10 metų nuo paslaugų suteikimo

Išimtys iš pirmiau nurodytų saugojimo terminų gali būti nustatomos tiek, kiek tokie nukrypimai nepažeidžia Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisių, atitinka teisinius reikalavimus ir yra tinkamai dokumentuoti.

Tuo atveju, jei tam tikri Jūsų asmens duomenys bus reikalingi siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, juos mes saugosime tiek, kiek šie bus būtini tokiems tikslams pasiekti pagal teisminę, administracinę arba neteisminę procedūrą.

Jūsų teisės

Jūs turite teisę bet kada, pateikę mums prašymą raštu, susipažinti su mūsų tvarkomais jūsų asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius jūsų asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų keliamų reikalavimų. 

Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas jūsų sutikimu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nedarydami poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

Jūs galite pasinaudoti savo turimomis teisėmis, pateikdami rašytinės formos prašymą el. paštu adgloriam@adgloriam.lt arba siųsdami jį paštu adresu Verkių g. 29A, LT-09108 Vilnius, arba tiesiogiai atvykę nurodytu adresu ir įteikdami jį.

Kontaktinė informacija ir skundų pateikimas

Jei turite su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu adgloriam@adgloriam.lt 

Jei nesate patenkinti mūsų atsakymu ar manote, kad tvarkome Jūsų asmens duomenis nesilaikydami teisinių reikalavimų, Jūs turite teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai kaip priežiūros institucijai. 

Informacija apie naudojamus slapukus

Jums lankantis mūsų interneto svetainėje, mes norime pateikti tokį turinį ir suteikti tokį funkcionalumą, kuris atitiktų Jūsų poreikius. Tam mes naudojame slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai mažos apimties tekstiniai failai, saugomi Jūsų naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje).

Naudodami slapukus, mes siekiame užtikrinti geresnę patirtį asmenims, naršantiems interneto svetainėje, ir tobulinti pačią interneto svetainę. 

Mūsų interneto svetainėje naudojamus slapukus galima sugrupuoti į šiuos tipus:

  • Svetainės veikimui būtini slapukai – jie skirti tam, kad svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia Jums naršyti svetainėje ir naudotis pageidaujamomis jos funkcijomis, pavyzdžiui, suteikia prieigą prie saugių konkrečios svetainės sričių.
  • Veiklos (analitiniai) slapukai – jie renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja svetainę. Pateikdami informacijos apie aplankytas sritis, svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, pavyzdžiui, klaidos pranešimus, šie slapukai padeda mums suprasti, kaip lankytojai elgiasi svetainėje. Ši informacija padeda mums pagerinti svetainės veikimą.
  • Funkciniai slapukai – jie pagerina Jūsų lankymosi svetainėje patirtį. 

Jūs galite ištrinti arba blokuoti slapukus, pasirinkę atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, šios informacijos turėtumėte ieškoti naršyklės žinyno meniu. Atminkite, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), Jums gali iškilti problemų, naudojantis visomis ar kai kuriomis interneto svetainės funkcijomis.

Trečiųjų šalių atliekamas asmens duomenų tvarkymas

Jūsų asmens duomenis tvarko mūsų darbuotojai Lietuvoje, jie yra saugomi mūsų vietiniuose serveriuose. IT priežiūros darbus vykdo „Ad Gloriam“ įgalioti tiekėjai. 

Prieiga prie individualių asmens duomenų yra suteikiama tik tiems mūsų įmonės darbuotojams, kuriems jie yra būtini, vykdant pareigas. 

Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, lankantis mūsų paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“, gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos: „Facebook“ visiems savo naudotojams ir lankytojams taiko Duomenų politiką. Naudojantis tokių trečiųjų šalių paslaugomis, rekomenduojama susipažinti su jų taikomomis sąlygomis. 

Baigiamosios nuostatos

Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Mes neatsakome už žalą, įskaitant žalą, kurią sąlygojo naudojimosi interneto svetaine trikdžiai, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl Jūsų ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Jūsų žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą naudojimąsi interneto svetaine. Mes taip pat neatsakome už prisijungimo ir (arba) naudojimosi interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su mūsų įmone, Jumis ar kitais duomenų subjektais, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus ir kt.

Ši Politika peržiūrima ir, esant reikalui, atnaujinama ne rečiau kaip kartą per dvejus metus. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje dienos.

Jei naudositės interneto svetaine ir mūsų teikiamomis paslaugomis po Politikos atnaujinimo, mes laikysime, kad Jūs neprieštaraujate ir esate susipažinę su atliktais pakeitimais.

Atnaujinta: 2021 05 31